ਉਮਰ ਦੇ ਰੁਪਈ ਏ ਚੋ ਬੇ-ਵਜਾਹ ਅਠਾਨੀ ਚੱਲੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਰੁੱਤੇ ਸੂਹੇ ਫੁਲ…


ਉਮਰ ਦੇ ਰੁਪਈ ਏ ਚੋ ਬੇ-ਵਜਾਹ ਅਠਾਨੀ ਚੱਲੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਰੁੱਤੇ ਸੂਹੇ ਫੁਲ ਖਿੜਦੇ ਉਹ ਰੁੱਤ ਮਸਤਾਨੀ ਚੱਲੀ ਗਈ, ਕਰਕੇ ਅੜੀਆ ਬੇਕਾਰ ਦੀਆ ਤੂੰ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਖੱਟਿਆ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਜੋਬਨ ਬੀਤ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਚੱਲੀ ਗਈ… ਦੇਬੀ ਮਖਸੂਸਪੁਰੀ..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s