ਗੋਰੀ ਵੀਹਣੀ ਉਤੇ ਪੱਟ ਹੋਣੀਏ ਖੁਣਾਇਆ ਕੋਈ ਨਾਂ ਲੱਗਦਾ …


ਗੋਰੀ ਵੀਹਣੀ ਉਤੇ ਪੱਟ ਹੋਣੀਏ ਖੁਣਾਇਆ ਕੋਈ ਨਾਂ ਲੱਗਦਾ
ਧੁੱਪ ਰੰਗੀਏ ਨੀ ਕੋਈ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ਜੁਲਫ਼ਾ ਦੀ ਛਾਂ ਲੱਗਦਾ
ਮੁੰਦਰੀ ਏ ਤੇਰੀ ਜਾਂ ਬੇਗਾਨੀ ਪਾਈ ਆ ਦੱਸਦੇ ਜੇ ***ਦੇਬੀ*** ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪਾਈ ਆ
**ਬਿੰਦੇ** ਬੌਬੀ** ਤਾਈ ਫਿਰ ਦੱਦੀਆ ਝਗਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁਕ – ਲੁਕ ਕਰਨ ਇਸ਼ਾਰੇ
ਨੀ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਨੱਚਦੀ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਨੱਚਦੇ ਕੁਵਾਰੇ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s