<3 ਜੇ ਜਿੰਦ ਵਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸਭ ਤੇ,…


♥ ਜੇ ਜਿੰਦ ਵਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸਭ ਤੇ,
♥ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕੌਣ,
♥ ਜੇ ਯਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥ ਸਭ ਨੂੰ,
♥ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨੀ ਜਾਹ ਬਹਿੰਦਾ ਕੌਣ,
♥ ਜੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਯਾਰੀ ਸਭ ਦੀ,
♥ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਜੁਦਾਈ ਸਹਿੰਦਾ ਕੌਣ……
ミ★ Preet ★彡

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s