]ਿਮਟਾਉਣਾ ਚਾਹਵਾੰ ਤਾਂ ਨਹੀ ਿਮਟੇਗਾ ਓਹਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਤੋਂ……


]ਿਮਟਾਉਣਾ ਚਾਹਵਾੰ ਤਾਂ ਨਹੀ ਿਮਟੇਗਾ ਓਹਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਤੋਂ…
.ਿਕਉਂਿਕ ਿਮਟਾਇਆ ਓਹ ਜਾਦਾ ਐ ਜੋ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਿਲਿਖਆ ਜਾਵੇ…. ♥ inder ♥

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s