શિક્ષકે રમેશને કહ્યું: સમુદ્રમાં લીંબું ઝાડ હોય તો તું…


શિક્ષકે રમેશને કહ્યું: સમુદ્રમાં લીંબું ઝાડ હોય તો તું લીબું કેવી રીતે તોડશે.
રમેશ: ચકલી બનીને
શિક્ષક: આદમીને ચકલીને તારા પપ્પા બનાવશે.
રમેશ: તો સર સમુદ્રમાં લીબુંનું તમારા પપ્પા ઉગાડશે.

આપનાં જેવા હાસ્ય પ્રેમીઓ માટે જ, આ નાનકડા સંગ્રહ સ્થાન ની રચનાં કરવામાં આવેલી છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s