રામ (આનંદને) : તારા દાંત કેવી રીતે તૂટયાં?…


રામ (આનંદને) : તારા દાંત કેવી રીતે તૂટયાં?
રામ : હસવાના કારણે.
આનંદ : હસવાના કારણે? આવું તો વળી થતું હશે?
રામ : અરે યાર, હું એક પહેલવાનને જોઇને હસી રહ્યો હતો એટલે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s