પોલીસ : અલ્યા એઇ છોકરા, આ રખડતી ગાય અને વાછરડું કોનું છે?…


પોલીસ : અલ્યા એઇ છોકરા, આ રખડતી ગાય અને વાછરડું કોનું છે?
છોકરો : ગાયની તો મને ખબર નથી પણ આ વાછરડું કોનું છે એ કહી શકું.
પોલીસ : કોનું છે?
છોકરો : ગાયનું.


Wall Photos

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s