દર્દી : ડોક્ટર સાહેબ! મને ઊંઘ નથી આવતી….


દર્દી : ડોક્ટર સાહેબ! મને ઊંઘ નથી આવતી.
ડોક્ટર : કેમ નથી આવતી?
દર્દી : શું કહું સાહેબ! ખબર નથી, પણ રોજ રાત્રે બાર વાગ્યા સુધી હું ઊંઘની રાહ જોઉં છું અને પછી કંટાળીને સૂઇ જાઉં છું.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s