ટીચર : સોનુ, ધારો કે તારી પાસે ૨૦ રૂપિયા છે. હું જો તેમાંથી…


ટીચર : સોનુ, ધારો કે તારી પાસે ૨૦ રૂપિયા છે. હું જો તેમાંથી ૧૦ રૂપિયા ઉધાર લઉં તો કેટલા બચશે.
સોનુ: ૨૦ રૂપિયા બચશે ટીચર.
ટીચર : કેવી રીતે?
સોનુ : તમે મારી પાસે ઉધાર માગ્યા છે, પણ મેં આપ્યા નથી


Wall Photos

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s