ટીચર ગોલુ પર ખૂબ ગુસ્સામાં હોય છે…


ટીચર ગોલુ પર ખૂબ ગુસ્સામાં હોય છે
ટીચર: ગોલુ, તારી હાજરી ખૂબ ઓછી છે, આથી તું પરીક્ષામાં નહીં બેસી શકે.
ગોલુ : વાંધો નહીં મેડમ, હું પરીક્ષા ઊભા ઊભા આપીશ.


Wall Photos

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s