♥ ਦਿੱਲ ਦਾ ਹਾਲ ਤੇਨੂੰ ਸੁਨਾਵਾ ਕਿਵੇ? ਦਿੱਲ ਦੇ ਅਰਮਾਨ ਤੇਨੂੰ ਜਤਾਵਾ…


♥ ਦਿੱਲ ਦਾ ਹਾਲ ਤੇਨੂੰ ਸੁਨਾਵਾ ਕਿਵੇ? ਦਿੱਲ ਦੇ ਅਰਮਾਨ ਤੇਨੂੰ ਜਤਾਵਾ ਕਿਵੇ,?__
♥ ਮੇਰਾ ਤਾ ਦਿੱਲ ਤੇ ਜ਼ਿਗਰ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਆ , ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹਾਲ ਤੇਨੂੰ ਸੁਨਾਵਾ ਕਿਵੇ,__?
______RV JATTI_____


Wall Photos

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s