ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਤਫ਼ਾਕ ਤਾਂ…


ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਤਫ਼ਾਕ ਤਾਂ
ਕੁਝ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਿਉ ਨੀ ਹੁੰਦਾ
ਕਿ ਉਹ ਚਲੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜੋ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ
ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇ……
______RV JATTI_____

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s