ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਵਰ — "ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਖੇਤੀ ਮੇਰੀ | ਹਉਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਉਂ…


ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਵਰ — “ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਖੇਤੀ ਮੇਰੀ | ਹਉਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਉਂ ਤਿਸ ਕੇਰੀ ||
ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ — “ਮਨੂੰ ਅਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ ਅਸੀਂ ਮਨੂੰ ਦੇ ਸੋਏ | ਜਿਉਂ ਮਨੂੰ ਵਢਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਇ |
♥ Satnam Sri Waheguru Ji ♥

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s