ਇੱਕੋ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਸਾਰੇ, ਫੌਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਉਣ…


ਇੱਕੋ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਸਾਰੇ, ਫੌਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ।
ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਦਸਮੇਸ਼ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ, ਸ਼ਮ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ।
ਸਿਰਜੀ ਪੰਜਾਂ ਕੱਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ।
ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ, ਸੋਹਿਲੇ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ।
ਲਾਲਚ ਲਈ ਨਾ ਅਸਾਂ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚੀ, ਦੀਨ ਵੇਚ ਨਾ ਚੌਧਰਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ।
ਅਸੀਂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨੂਰ ਦੇ ਸੰਤ-ਸੂਰੇ, ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਸਿਦਕ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s